Od roku 2009 sme už aj na Slovensku prijali za svoju menu „euro“, a tak pri cestách do zahraničia sa nemusíme trápiť so zamieňaním koruny na tie v danej krajine. Eurom sa dá platiť vo všetkých členských štátoch eurozóny, ale okrem nich existujú aj štáty, v ktorých síce euro nie je ich oficiálna mena, ale pri platbách ju prijímajú.

měna

Krátky prehľad

Menové kurzy však fungujú aj naďalej a obchodovanie s nimi prebieha neprestajne 24 hodín denne celých sedem dní v týždni. Nazývame ho devízový trha zahŕňa celé spektrum predávajúcich a kupujúcich z krajín celého sveta. O takzvanom výmennom kurze hovoríme, ak je jehostav závislý na menovom kurze a forwardový kurz má základ v náväznosti na určujúci kurz a hoci sa s ním obchoduje v daný deň, doručuje sa a platí až o nejaký čas v presne udanom termíne. Obchodníci s financiami v maloobchodnom styku sú určujúcim faktorom pre predajné a nákupné kurzy a prevažná väčšina z nich prebieha v miestnej mene. O nákupnej mene hovoríme vtedy, ak obchodníci cudziu menu nakúpia a tá, za ktorú je predajú, je predajná. Do nákupnej meny môžeme zahrhúť zisk obchodníka, a ten môže byť aj vo forme provízie. Nakupovať sa dajú v hotovosti, elektronicky alebo dokumentárnou formou, pri týchto transakciách ale platí vyššia sadzba, a tá je odôvodnená nutnosťou kompenzácie nákladov a času pri spracovávaní dokumentov. Hotovosť má tú výhodu, že je hneď dostupná na okamžitý spätný predaj, ale problémy môžu nastať pri zabezpečení jej bezpečnosti pri transporte a uchovávaní.

peníze

Rozdelenie do kategórií

Medzinárodný menový fond zoradil menové kurzy do troch kategórií, ktoré vyjadrujú úlohu príslušných orgánov pri rozhodovaní o jednotlivých kurzoch alebo o ich množstve v krajine:

Trhový kurz – jeho hodnotu do veľkej miery určuje kúpna sila trhu, hovoríme o ňom ako aj o „plávajúcom“ kurze.
Oficiálny kurz –je pevne stanovený a určujú ho štátne orgány jednotlivých krajín.
Kurz medzi trhovým a oficiálnym –dalo by sa povedať, že je akousi zmesou dvoch rozličných mien a voči cudzej si udržuje stabilnú hodnotu. Je ukazovateľom pomeru národnej meny voči americkému doláru.

Okolnosti, ktorý vplývajú na menové kurzy, sú úrokové sadzby, miera hotovosti, finančná stabilita krajiny a jej ekonomický rast.